Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Aktuální modlitební témata

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2018

 Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu i krásu naší země
 • za všechny politiky, kteří veřejně hájí biblické hodnoty (pravdu, spravedlnost, obětavost, manželskou věrnost, svobodu...)

Politika, ekonomika

 • požehnání pro prezidenta, vládu, parlament, krajská i místní zastupitelstva, aby obstáli v oblastech své zodpovědnosti a moudře spravovali, co jim bylo svěřeno
 • odhalení a odstavení od moci těch, kdo jednají nepoctivě, sobecky
 • rychlé a spravedlivé prošetření kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu Andreje Babiše ml.; ochrana pro policisty před politickým i mediálním tlakem
 • ať ČR zůstává dlouhodobě přátelská vůči Izraeli
 • ať jsou místní i státní rozpočty co nejméně deficitní a zaměřené na moudrý rozvoj, ne plýtvání
 • co nejméně zbytečných dotací a pokřivení trhu, které dopadají na drobné podnikatele a živnostníky

Rodina

 • ochrana manželství a klasické rodiny v našem právním řádu; ať není Boží záměr pro rodinu v naší společnosti dále zamlžován a rozmělňován 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – prosinec (www.zivotviry.cz)  

 

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2018

Díky Bohu

 • za osvobození naší země z komunistického útlaku (17. 11. 1989)
 • že trvá ekonomická prosperita a nízká nezaměstnanost
 • že navzdory velkému suchu nepostihly ČR rozsáhlé požáry
 • za všechny křesťany a čestné lidi, kteří byli letos zvoleni nebo již nějakou dobu působí v různých veřejných funkcích

 Politika, společnost

 • ať Bůh žehná všem zvoleným zastupitelům a senátorům, aby pracovali čestně a moudře
 • ať se na komunální i celostátní úrovni sjednocují lidé v dobrém díle bez ohledu na stranickou příslušnost
 • moudrá rodinná politika, která bude podporovat manželství a rodiny s dětmi
 • ať strany v ČR i v celé EU připravují ty nejlepší kandidáty i kampaň do voleb do Evropského parlamentu, aby došlo k pozitivním změnám v politice EU
 • ať se v ČR nerozmáhá rozdělení a nenávist viditelné ve volbách („kavárna vs. hospoda“ atp.); --ať se lidé učí pokorně hledat pravdu, naslouchat „druhé straně“ a mít úctu i ke svým názorovým odpůrcům

Ekonomika

 • ať se ČR (vláda, banky, firmy) dobře připraví na důsledky případné obchodní války, vyšších cel a konec „tištění peněz“ ve světě (tj. na další krizi)
 • ať vláda, kraje i města investují jen do kvalitních a potřebných projektů
 • ať Bůh na klíčová místa v ekonomice dosadí neúplatné lidi 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – listopad (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, září 2018

Volby, politika

 • ať je v říjnových senátních i komunálních volbách zvoleno co nejvíce křesťanů a charakterních lidí
 • za dobrou volební účast včetně 2. kola senátních voleb
 • klidná a otevřená povolební vyjednávání – vznik dobrých koalic na radnicích; ať na místa starostů a městských či obecních radních přijdou kompetentní, čestní, moudří lidé
 • ať se k moci nedostávají zastánci nenávistných ideologií (komunismus, neonacismus, islám...) nebo lidé napojení na korupci, organizovaný zločin atd.
 • moudrost pro politiky i občany, jak se starat o krajinu (zadržování vody, ochrana půdy, lesů a dalších přírodních zdrojů...)

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda vhodně usměrňují úrokové sazby (souvisí s inflací, úsporami, úvěry, hypotékami, spekulativním kapitálem...)
 • vytvoření spravedlivých pravidel pro tzv. sdílenou ekonomiku i zahraniční firmy
 • ať jsou státní investice do výstavby a oprav efektivně využity

Sdělovací prostředky

 • ať narůstá počet novinářů, kteří se snaží informovat pravdivě a objektivně; Boží ochrana pro ně
 • ať média co nejméně propagují zvrácenost a hřích
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – září (www.zivotviry.cz)
 

Témata k přímluvným modlitbám, léto 2018

Díky Bohu

 • za červnové deště
 • že ČR patří k těm evropským státům, kde ekonomika roste nejvíc
 • za svobodu vyznávat víru a zvěstovat evangelium

Vláda, zákony

 • ať politici na celostátní i místní úrovni moudře rozhodují
 • ať vláda správně rozhodne ohledně dostavby jaderných elektráren a dalších velkých tendrů
 • důsledné řešení korupčních kauz všech politických stran
 • odhalení a odstranění politiků, kteří hájí osobní zájmy, neříkají pravdu nebo zneužívají strach či frustraci lidí
 • správná rovnováha svobody a regulací, odpovědnosti a solidarity (výše daní a sociálních dávek)
 • odstranění zbytečných zákonů a regulací, byrokratického zatížení firem, podnikatelů i občanů

Zahraniční politika, migrace

 • ať nová vláda pokračuje v proizraelské zahraniční politice
 • ať západní státy i OSN efektivně pomáhají lidem v místech konfliktů
 • ať Bůh skrze migrační krizi přivede mnohé migranty i původní obyvatele Evropy ke Kristu

Příroda, zemědělství

 • dostatek dešťů, aby se doplnila hladina spodní vody; ochrana před povodněmi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • zastavení kůrovcové kalamity a umírání lesů
 • rychlé vytvoření a zavedení moudré koncepce dlouhodobě udržitelného hospodaření s půdou, vodou a dalšími přírodními zdroji

Volby do senátu, na pražský magistrát a komunální volby 2018

 • ať je v senátu, na pražském magistrátu a na obecních zastupitelstvech co nejvíce věřících a dalších, kteří bojují za spravedlnost
 • ať jsou zvoleni lidé, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu a kteří zabrání prohloubení korupce
 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví a kteří svévolní
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědná likvidace vlastní budoucnosti, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů

S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, červenec-srpen 2018 (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2018

Díky Bohu

 • za všech šest vyhraných mezinárodních arbitráží vedených „solárními barony“ proti ČR (za celkem 3,65 mld. Kč)
 • že počet ukradených aut v ČR klesl z 24 174 v roce 2003 na 6474 v roce 2016
 • za alespoň mírné deště a veškerou péči o naši zemi

Vláda, politika

 • ať se v ČR co nejvíce šíří biblické hodnoty – i skrze politiky a masmédia
 • ať Bůh povolá co nejvíce křesťanů a charakterních lidí do podzimních senátních a komunálních voleb
 • ochrana našeho národa před protirodinnými ideologiemi či zákony
 • ať vládci snižují zadlužení ČR i krajů (za 20 let se státní dluh zdesetinásobil na 1,7 bilionu)

Sucho, lesy, zemědělství

 • ať se Bůh smiluje a posílá dostatek dešťů, aby se doplnila spodní voda; ať nedochází k požárům (lesy, domy, průmysl)
 • ať se v ČR najde a zavede dlouhodobě funkční koncepce zadržování vody v krajině
 • ať se půda využívá k pěstování vhodných potravin, ne pro dotované plodiny, které ničí nejen půdu (řepka na 395 000 hektarů, přes 13 % polí v ČR)
 • ukončení enormních lesních kalamit (historické přemnožení kůrovce)
 • ochrana a obnova ekosystému (nebezpečný pokles množství hmyzu a ptactva)
 • ať se ministry zemědělství a životního prostředí stanou odborníci, kteří přinesou pozitivní změny

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – červen (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2018

Děkovat Bohu

 • že můžeme svobodně šířit evangelium a lidé se obracejí
 • za rostoucí průměrnou mzdu v ČR (poprvé přes 30 000 Kč)
 • za všechny fungující rodiny a manželství
 • za pozitivní příklad fungující rodiny olympijské vítězky Ester Ledecké 

Vláda, politika

 • vznik kvalitní a stabilní vlády s důvěrou parlamentu
 • ať u stran a politiků převažují konstruktivní postoje
 • ať politici pracují v první řadě ve prospěch celé ČR, ne svůj, své strany, známých či zahraničních „hráčů“
 • vytvoření a zavedení efektivní koncepce zadržování vody v krajině a únosného využívání půdy a dalších přírodních zdrojů
 • ať Bůh povolá co nejvíce charakterních lidí do podzimních komunálních a senátních voleb
 • ať v ČR nacházejí pomoc pronásledovaní křesťané a dobře se začlení do naší společnosti
 • co nejlepší podmínky velkých vládních tendrů a nákupů (mýtný systém, ČEZ, armádní zakázky, dálnice...)

Bezpečnost, spravedlnost

 • ochrana ČR před pronikáním mafií, teroristů, destruktivních náboženství a ideologií
 • odhalení a přerušení vazeb organizovaného zločinu na politiky, byznys a dotace
 • ať vyšetřovatelé, policisté, vojáci, soudci a novináři dělají dobře svoji práci a Bůh chrání je i jejich rodiny
 • rovnováha mezi základními svobodami a bezpečností (svoboda slova, právo na soukromí vs. cenzura, kontrola elektronické komunizace...)

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – duben (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2018

Díky Bohu

 • za dobrý stav české ekonomiky, platební bilanci a blahobyt mnohých

Vláda, politika

 • kéž nám Bůh dopřeje lepší vládu, než si zasloužíme; moudrost pro premiéra, ministry, jejich poradce, poslance...
 • ať co nejvíce zbožných a spravedlivých lidí získá podporu politických stran i voličů a jsou zvoleni do senátu a do komunálních zastupitelstev
 • ať ČR dál (a více než doposud) podporuje Izrael i pronásledované křesťany po světě
 • ať v ČR i v EU vítězí spravedlnost a ne bezpráví (korupce, byrokracie, ilegální migrace...)

Půjčky, hypotéky, exekuce

 • ať Česká národní banka moudře reguluje úrokovou sazbu, aby se nerozbujela nadměrná inflace (viz enormní růst cen nemovitostí)
 • ať lidé moudře zvažují své úspory, výdaje, půjčky a hypotéky, aby je růst cen a úroků nevedl k bankrotům (a desetiletím ve strachu, že nesplatí hypotéku)
 • zhruba 900 000 lidí v ČR je v exekuci – ať lidé nepodléhají klamům mamonu a reklamy a jsou vysvobozeni z dluhů; ať jsou parametry půjček, exekucí a oddlužení nastaveny tak, aby mnozí dostali druhou šanci

Rodina

 • ČR má největší rozvodovost v EU – kéž si lidé znovu oblíbí manželství a umí ho rozvíjet i chránit
 • cca polovina dětí se rodí a vyrůstá mimo manželství – ať Bůh vstupuje do jejich nejistot a mnohé se obrátí

Témata k přímluvným modlitbám, leden 2018

Díky Bohu

 • za všechnu Boží milost v naší minulosti a všechny jeho dobré plány pro naši budoucnost 

 • za možnost volit, žít i veřejně kázat ve svobodě

 • za ekonomickou prosperitu, vysokou zaměstnanost, růst mezd

 • za Boží ochranu a pokoj v ČR (jsme šestou nejbezpečnější zemí světa)

Volba prezidenta, vláda

 • ať je zvolen prezident, který bude dobře reprezentovat ČR a který bude morální autoritou

 • ať média nerozdmychávají zlobu a zášť vůči jednotlivým kandidátům a stranám, ale informují pravdivě a objektivně

 • ať se křesťané nezapojují do nenávistných předvolebních „válek“, nešíří pomluvy a mají v lásce i ty, kdo zastávají jiné politické názory

 • ať dostane důvěru vláda, která bude přínosem pro ČR; oslabení vlivu nedemokratických stran

 • ať mají noví ministři moudrost, jak nejlépe spravovat své resorty, a mají dobré týmy spolupracovníků

 • ať přibývá příkladných křesťanských odborníků v klíčových pozicích a institucích

 • ať se migrační krize začne řešit u zdrojů, od příčin, a přestane být zneužívána politicky i ekonomicky (nátlak na státy EU, mafie, neziskovky...)

Soudy, právo

 • ať soudy soudí spravedlivě a rychle, aby se utištěný brzy dovolal práva

 • ať jsou odhaleni, resp. odstraněni zkorumpovaní soudci, kteří šli na ruku politikům či zločinu

 • ať Bůh chrání spravedlivé soudce a jejich rodiny a žehná jim

 • ať nejsou z EU přejímány zákony, které by škodily naší zemi

 • ať v ČR vítězí a vládne spravedlnost, ne ten, kdo lépe využije právních kliček a děr v zákonech

Ekonomika

 • ať vláda, kraje i firmy v době ekonomického růstu co nejlépe snižují schodky

 • ať české i zahraniční firmy poctivě platí daně

 • moudrost pro vládce, banky i manažery, jak správně regulovat přehřívající se ekonomiku (nedostatek pracovních sil, rostoucí inflace)

 • dobrá rozhodnutí a dlouhodobé plány pro ochranu a udržitelný rozvoj zdrojů v ČR (lidé, suroviny, půda, voda...)


podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018/1 (www.zivotviry.cz)